Hướng dẫn cài đặt Java trên Ubuntu

Để kiểm tra xem máy chủ của bạn đã được cài Java chưa, gõ lệnh: java -version .

Nếu output tương tự thế này thì máy bạn đã cài Oracle Java rồi:

Hoặc nếu output tương tự thế này thì máy của bạn đã được cài Java Open JDK rồi:

Nếu chưa, tham khảo các bước sau để cài đặt Java:

Bước 1: Cài đặt Java thông qua apt-get

Cài đặt Java Open JDK

Bạn có thể thay đổi phiên bản mong muốn, ví dụ:

Hoặc cài đặt Oracle Java

Mặc định Java không có sẵn trong repository của Ubuntu, vì vậy ta cần add thêm:

Cập nhật lại Apt package:

Cài đặt Oracle Java:

Kiểm tra lại version của Java:

Bước 2: Cấu hình JAVA_HOME

Mở file enviroment với câu lệnh: sudo vi /etc/environment

Sau đó thêm vào cuối file dòng: JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64" hoặc /usr/lib/jvm/java-8-oracle/  nếu cài đặt Oracle Java.

Lưu ý đường dẫn đến Java home có thể khác tùy thuộc vào phiên bản, vì vậy cách tốt nhất các bạn cd /usr/lib/jvm  sau đó ls -la  để xác định Java home phù hợp nhé.

Bước cuối cùng, chạy lệnh source /etc/environment để tải lại file enviroment.

Chúc các bạn thành công!.